ARTIKEL 1 : DEFINITIES

ProSteel / Opdrachtnemer: vennootschap onder firma ProSteel (verder : ProSteel), gevestigd te ’s-Gravenhage aan het
adres Waldorpstraat 379, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de nummer 70807949.
Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing
zijn
Opdrachtgever: degene die de Overeenkomst met ProSteel aangaat
Partijen: Een algemene definitie die naar Opdrachtgever en ProSteel verwijst
Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Derden: Instantie cq organisatie of rechtspersoon die geen Partij is bij de overeenkomst
Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der
techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2 : TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onder verantwoordelijkheid van ProSteel uit te brengen
  offertes en te verrichten prestaties, waaronder leveringen ter uitvoering van een uitdrukkelijk of stilzwijgend
  verstrekte en/of aanvaarde opdracht, alsmede op alle op informele basis onder verantwoordelijkheid van ProSteel
  verrichte prestaties jegens de Opdrachtgever. Hieronder zijn aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten mede
  inbegrepen.
 2. Indien ProSteel deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de Opdrachtgever ter hand heeft gesteld, is
  er sprake van een bestendige handelsrelatie. ProSteel hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw
  ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 3. De Opdrachtgever aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van
  toepassing zullen blijven en dat eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet van
  toepassing zijn of worden. Alles tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 3 OFFERTE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de opdracht heeft gegeven middels het
  onderteken van de overeenkomst / offerte , dan wel op een andere wijze schriftelijk heeft verklaard
  Overeenkomst met ProSteel aan te willen gaan.
 2. De in een aanbod, offerte, vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en hebben enkel betrekking op de
  arbeidsloon terwijl schriftelijk anders overeengekomen
 3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie
  onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft ProSteel het recht de opgegeven prijzen,
  tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 4. Het aanbod, de offerte, de prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen, nieuwe of
  vervolgopdrachten

ARTIKEL 4 INSCHAKELEN DERDEN

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, mag ProSteel bepaalde werkzaamheden door
  derden laten verrichten.
 2. Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat ProSteel met meerdere, door de Opdrachtgever aangestelde
  derden dient samen te werken, zal de Opdrachtgever een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een
  onderlinge taakverdeling bepalen. Dit gebeurt in overleg met en na instemming van ProSteel.

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. De Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder tekeningen, ontwerpen,
  vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door ProSteel gewenste wijze aan hem ter
  beschikking stelt;
  b. ProSteel op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet voldoen
  aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  c. de werklocatie is uitgeruimd en vrij is van alle roerende zaken waarvan de aanwezigheid tot enige vertraging in
  uitvoering van de werkzaamheden kan leiden.
  d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat
  ProSteel hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de werklocatie in een zodanige staat is dat ProSteel ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en
  voortzetten;
  f. ProSteel tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en
  hulpmiddelen;
  g. ProSteel op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door ProSteel gewenste aansluitmogelijkheden
  voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn
  voor rekening van de Opdrachtgever;
  h. ProSteel vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen en kantines;
  i. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van ProSteel
  opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  j. op de werklocatie kosteloos de door ProSteel en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige
  voorzieningen aanwezig zijn;
  k. ProSteel vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen en
  inpandige) kabels, leidingen e.d.
 2. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart ProSteel voor
  aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie. ProSteel zal de door
  de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit
  noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, alles met toepassing van Privacy Verklaring van ProSteel.
 3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen, machines,
  (bouw)materialen e.d. die ProSteel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de Opdrachtgever gebruikt of heeft
  opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de
  werklocatie.
 4. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft ProSteel het recht de
  uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft
  voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van
  extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de
  Opdrachtgever.

ARTIKEL 6 : LEVERING & OPLEVERINGSTERMIJNEN

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien ProSteel
  de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke stellen en
  daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
 2. ProSteel houdt zich het recht voor om bij langdurige projecten (langer dan 3 maanden) opleveringstermijn te
  verlengen met maximaal 3 weken.
 3. Indien sprake is van het onverwachte omstandigheden dan wel wijzigingen van het project op verzoek en in overleg
  mat de Opdrachtgever kan ProSteel opleveringstermijn eenzijdig wijzigen.
 4. ProSteel is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie
  afzonderlijk dan wel periodiek kan worden gefactureerd.
 5. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de te leveren zaken
  feitelijk ter beschikking staan van de Opdrachtgever.
 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Opdrachtgever, niet mogelijk blijkt de
  overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de Opdrachtgever te leveren, heeft ProSteel
  het recht de bouwmaterialen of overige zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor
  rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan. De Opdrachtgever moet ProSteel binnen een door ProSteel te
  stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren.
 7. Indien de Opdrachtgever na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te
  voldoen, is hij per direct in verzuim. ProSteel heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een
  schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de bouwmaterialen en/of overige zaken aan derden te
  verkopen en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor ProSteel een verplichting tot
  vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de
  Opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het
  recht van ProSteel alsnog nakoming te vorderen.
 8. Indien een overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan:
  kalenderdagen met uitzondering van zondagen en erkende nationale feestdagen.
 9. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop – als gevolg van omstandigheden die niet aan ProSteel te
  wijten zijn – gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar
  beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van
  extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 10. Als de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende
  werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

ARTIKEL 7: MEER WERK & ONVOORZIENNE OMSTANDIGHEDEN

 1. Meerwerk moet schriftelijk tussen ProSteel en de Opdrachtgever overeengekomen worden. ProSteel is pas
  gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd of zodra ProSteel
  – zonder tegenwerping van de Opdrachtgever – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 2. Bij meerwerk heeft ProSteel het recht, naast de kosten voor extra uren e.d., een vergoeding van 6% over het
  berekende meerwerk in rekening te brengen aan de Opdrachtgever als vergoeding voor de algemene kosten
  (overheadkosten) die het meerwerk voor ProSteel met zich meebrengt.
 3. Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan ProSteel een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit in
  kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten of verrichte werkzaamheden.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden als gevolg van onvoorziene
  omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal ProSteel met de Opdrachtgever in
  overleg treden over wijziging van de overeenkomst. ProSteel zal de Opdrachtgever daarbij informeren over de gevolgen
  van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de
  overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft ProSteel in ieder geval recht op volledige vergoeding
  van de al door hem verrichte werkzaamheden.
 5. Indien de Opdrachtgever wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal ProSteel de Opdrachtgever informeren
  over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.

ARTIKEL 8: OPNEMING, GOEDKEURING, OPLEVERING

 1. De opneming moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van het werk,
 2. plaatsvinden. De opneming wordt verricht door de Opdrachtgever in aanwezigheid van ProSteel en heeft tot doel te
 3. constateren of ProSteel aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 4. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de opneming moet de Opdrachtgever schriftelijk aan ProSteel kenbaar maken of hij
 5. het werk al dan niet goedkeurt. Bij afkeuring moet de Opdrachtgever dit bovendien schriftelijk onderbouwen en aan
 6. ProSteel de gelegenheid bieden om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.
 7. Indien ProSteel binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen enkele mededeling van de Opdrachtgever heeft
 8. ontvangen, wordt het werk geacht door de Opdrachtgever te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na de opneming of
 9. zoveel eerder als de Opdrachtgever het werk vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
 10. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde
 11. derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn
 12. van en de oplevering van het door ProSteel verrichte en met de Opdrachtgever overeengekomen werk.
 13. Onder de dag van oplevering wordt verstaan: de dag waarop het werk conform de bepalingen van dit artikel is
 14. goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
 15. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele inge-bruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. ProSteel moet gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen zo spoedig mogelijk (laten) herstellen.
 16. Indien de Opdrachtgever na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken,
  onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen
  klachtartikel van toepassing.

ARTIKEL 9 SCHORSING, BEEINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIJDE STAAT EN OPZEGGING

 1. De Opdrachtgever mag de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorsen. Voorzieningen die ProSteel ten
  gevolge van de schorsing moet treffen evenals extra werkzaamheden die in dit kader moeten worden verricht, worden
  als meerwerk in rekening gebracht. Schade die ProSteel tengevolge van de schorsing lijdt, waaronder al voor de
  opschortingperiode gereserveerde uren, moet door de Opdrachtgever aan ProSteel worden vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van ProSteel, tenzij
  ProSteel deze schade redelijkerwijs had kunnen voorzien en de Opdrachtgever op het mogelijk optreden van deze
  schade had behoren te wijzen.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, heeft ProSteel bovendien recht opbetaling voor het al uitgevoerde
  gedeelte van het werk en de al op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte, maar al wel door ProSteel betaalde,
  bouwmaterialen.
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 maand duurt, heeft ProSteel het recht het werk in onvoltooide staat
  te beëindigen. In dat geval moet er conform lid 5 of lid 6 van dit artikel worden afgerekend.
 5. De Opdrachtgever mag de overeenkomst altijd geheel of gedeeltelijk opzeggen. ProSteel heeft in dat geval recht
  op de aannemingsom, vermeerderd met de kosten die ProSteel als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken
  en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. ProSteel zendt de Opdrachtgever hiervoor een
  gespecificeerde eindafrekening.
 6. Indien door partijen de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door ProSteel te maken kosten, wordt de
  verschuldigde prijs bij opzegging berekend aan de hand van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de
  winstderving van ProSteel.
 7. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat het object waarop, waarin of waaraan het werk moet
  worden uitgevoerd tenietgaat, zonder dat dit aan ProSteel kan worden toegerekend, heeft ProSteel het recht een
  evenredig deel van de overeengekomen prijs – gebaseerd op de al verrichte arbeid en gemaakte kosten – aan de
  Opdrachtgever in rekening te brengen. Ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever heeft
  ProSteel recht op een bedrag berekend conform lid 5 of lid 6 van dit artikel.

ARTIKEL 10. BOUWMATERIALEN

 1. De kosten van de bouwmaterialen komen altijd voor rekening van Opdrachtgever en worden niet opgenomen in de
  offerte / overeenkomst. ProSteel adviseert Opdrachtgever met betrekking tot het keuze van de bouwmaterialen en
  indien overeengekomen draagt zorg voor het bestellen van materialen, het bewaken van de leveringstermijnen en de
  kwaliteit ervan. ProSteel kan van Opdrachtgever een voorschot verlangen ten behoeve van het aanschaffen van de
  bouwmaterialen.
 2. ProSteel stelt Opdrachtgever in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring zal -eventueel aan de
  hand van een monster – plaatsvinden bij aankomst van de bouwmaterialen op de werklocatie of bij de eerste
  gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. ProSteel heeft het recht
  bij de keuring aanwezig te zijn. Door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te
  zijn goedgekeurd.
 3. Door of namens de Opdrachtgever te leveren bouwmaterialen zijn voor risico van ProSteel vanaf het moment dat
  de bouwmaterialen op de werklocatie aankomen. De Opdrachtgever zal ProSteel voorafgaand aan de levering in
  kennis stellen wanneer deze bouwmaterialen zullen worden geleverd, zodat ProSteel in alle redelijkheid de eventueel
  noodzakelijke maatregelen kan treffen.
 4. De uit het werk komende (bouw)materialen, die de Opdrachtgever wenst te behouden, moeten door hem van het
  werk worden verwijderd. Alle andere (bouw)materialen worden door ProSteel afgevoerd.

ARTIKEL 11. KLACHTEN

 1. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen een
  door ProSteel gestelde termijn na oplevering – aan ProSteel worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging
  hiervan. Indien er geen termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 maand. Bij gebreke van een dergelijke
  melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 2. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan ProSteel is gemeld, is geen
  beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico
  van de Opdrachtgever.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 4. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd
  uit natuurlijke materialen of onvolkomenheden die veroorzaakt worden doordat de werkzaamheden worden verricht
  aan deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 5. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout, bakstenen,
  cement e.d.
 6. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de Opdrachtgever van aard en/of samenstelling zijn
  veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

ARTIKEL 12. GARANTIE

 1. ProSteel zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn
  branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit
  een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. ProSteel staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de
  verrichte werkzaamheden.
 3. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de Opdrachtgever de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de
  voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
 4. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 5. Bij een terecht beroep op de garantie zal ProSteel – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of
  vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel
  voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. ProSteel behoud zich het recht om de
  herstelwerkzaamheden uit te besteden aan Derden, voor de rekening en risico van ProSteel indien ProSteel niet in
  staat is om zelf de werkzaamheden te verrichten. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de
  bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 6. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken
  respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in
  redelijkheid niet kan worden gevergd van ProSteel. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij
  schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Buiten de expliciet overeengekomen garanties of door ProSteel gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen
  aanvaardt ProSteel geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is ProSteel alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere
  aansprakelijkheid van ProSteel voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies,
  vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de
  schade.
 4. Indien ProSteel aansprakelijk is voor door de Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van
  ProSteel altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden
 5. De Opdrachtgever moet ProSteel uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had
  kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Als de Opdrachtgever bouwmaterialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is
  ProSteel verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van
  de materialen of onderdelen zelf.
 8. ProSteel is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de Opdrachtgever
  uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 9. ProSteel is niet aansprakelijk en de Opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens ProSteel verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
  c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Opdrachtgever aan ProSteel verstrekte of voorgeschreven
  informatie, documenten of materialen;
  d. door aanwijzingen of instructies van of namens de Opdrachtgever;
  e. als gevolg van de keuze van de Opdrachtgever die afwijkt van wat ProSteel adviseerde en/of gebruikelijk is;
  f. door de keuze die de Opdrachtgever ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
  g. door normale slijtage, erosie of corrosie;
  h. door veroudering en/of aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
  i. doordat door of namens de Opdrachtgever reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ProSteel.
 10. De Opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart ProSteel uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

ARTIKEL 14. VERGOEDING, BETALING , VERZUIM en RETENTIERECHT

 1. Voor zover niet anders overeengekomen heeft ProSteelvoor aanvang van de werkzaamheden het recht de
  uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een door het
  administratiekantoor bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan ProSteel, dan wel
  daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 2. ProSteel factureert in beginsel iedere 14 dagen voor de in de afgelopen 14 dagen verleende diensten op basis van in
  die periode gewerkte uren. ProSteelkan de frequentie van factureren eenzijdig wijzigen.
 3. Indien niet anders schriftelijk overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum
 4. Indien Opdrachtgever , die handelt in uitoefening van beroep en bedrijf , in gebreke blijft met de tijdige betaling, dan
  is hij van rechtswege in verzuim.
 5. Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep –
  en bedrijf (consument) in verzuim indien bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling , conform wettelijke bepalingen,
  niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan betalingsverplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien.
 6. ProSteelheeft het recht om zaken welke hij voor de Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opdracht
  onder zich heeft te bewaren, totdat de Opdrachtgever volledig aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens
  ProSteel voldaan heeft.
 7. De Opdrachtgever is vanaf datum in verzuim een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand (12% op
  jaarbasis), tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
  opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
  voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Daarnaast is de Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Opdrachtver als
  consument dient te worden aangemerkt, worden de buitengerechtelijk incassokosten conform de bij rechtspraak
  gehanteerde staffel buitengerechtelijke incassokosten berekend. In alle andere gevallen bedragen de incassokosten
  15% van de factuurbedrag met het minimum van € 50.00 (vijftig euro) exclusief BTW.
 9. Alle gerechtelijke, de kosten voor advocaten, deurwaarders inbegrepen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Eventuele reclames tegen de factuur, dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend en
  schorten de betalingsverplichting niet.

ARTIKEL 15. FAILLISSEMENT

 1. ProSteel heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring
  aan de Opdrachtgever te ontbinden op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard
  of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale
  beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld, anderszins de beschikkingsbevoegdheid
  of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De Opdrachtgever moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de)
  overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 16. OVERMACHT

 1. Bij overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever of ProSteel, heeft ProSteel het recht de overeenkomst door een
  schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de
  Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van ProSteel wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een
  niet-toerekenbare tekortkoming van ProSteel, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige
  zwaarwegende redenen aan de zijde van ProSteel.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van ProSteel zullen onder meer worden
  verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de
  organisatie van ProSteel en/of van de Opdrachtgever of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten
 4. tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak,
 5. sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals
 6. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane
 7. transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 8. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de Opdrachtgever in
  ieder geval zijn verplichtingen jegens ProSteel tot aan dat moment nakomen.

ARTIKEL 17. PRIVACY

De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en ProSteel wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van
persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het
gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG ( Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Waarvoor ProSteel de gegevens gebruikt, waarom is dit belangrijk, hoe lang de gegevens door
ProSteel worden bewaard en wat zijn de rechten wordt beschreven in een afzonderlijke Privacyverklaring.

ARTIKEL 18. WIJZIGINGEN EN VERTALING

 1. ProSteel behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst
  daarvan steeds bepalend.

ARTIKEL 19.TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ProSteel partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen ProSteel en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de
  Rechtbank Den Haag.