Privacyverklaring ProSteel

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die verwerkt worden door ProSteel.
ProSteel respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ProSteel verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. ProSteel wilt u hierover graag duidelijk en transparant informeren.
In deze privacyverklaring geef ik antwoord op de belangrijkste vragen over hoe ProSteel omgaat met de verwerking van persoonsgegevens*. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
* Persoonsgegevens in de zin van art. 4 EU-AVG: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon.
ProSteel verwerkt de gegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft wil krijgen of heeft gehad. Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. Deze privacyverklaring kunt u aan hen geven zodat zij kunnen zien hoe ProSteel met hun persoonsgegevens omgaat.

 

1. Welke gegevens verwerkt ProSteel?

De (persoons)gegevens die ProSteel verwerkt zijn onder andere :
– voornaam en achternaam,
– adresgegevens,
– geboortedatum
– bankrekeningnummer,
– bedrijfsnaam,
– KvK nummer,
– BTW nummer,
– naam medewerker, geboortedatum, geboorteplaats, functie, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres.
ProSteel verwerkt geen bijzondere gegevens zoals : etnische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot seksuele voorkeuren.

 

2. Waarom verwerkt ProSteel deze gegevens?

Persoonsgegevens worden door ProSteel verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ProSteel een e-mail stuurt, dan worden de

gegevens die u ProSteel toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Indien u een koopovereenkomst aangaat met ProSteel heeft ProSteel uw gegevens nodig om uw bestelling terealiseren en om u factuur te kunnen sturen.

 

3. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

ProSteel verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van bovengenoemde doeleinden. Als ProSteel de gegevens niet bewaart voor de hier bovengenoemde doeleinden kunnen de gegevens toch nog worden bewaard om de wettelijke verplichtingen na te komen. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens alleen nog maar bij juridische of fiscale procedures worden gebruikt. De fiscale bewaarplicht bedraagt bijv. zeven jaar.

 

4. Hoe zorgt ProSteel ervoor dat uw gegevens veilig zijn?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard.
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde pc, in met een wachtwoord beveiligde map en op een externe schijf en/ of mobile telefoon. Al deze gegevensdragers zijn voorzien van de meest recente versie van beveiligingssoftware en worden regelmatig geüpdatet.
ProSteel is verplicht om eventuele datalek bij te vermelden in zgn. datalekkenregister. Ernstige datalek, die waarschijnlijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt door ProSteel gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

5. Worden uw gegevens aan derden verstrekt?

ProSteel verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien sprake is van verwerking van persoonsgegevens, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

6. Doorgifte persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

 

7. Worden ook gegevens opgeslagen op de website van ProSteel?

Bij het bezoeken van de website van ProSteel worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of gebruikers dienen rekening te houden met de mogelijkheid van het plaatsen van de cookies.

 

8. Account

In uw persoonlijke account bewaart ProSteel de volgende gegevens: uw naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres,  betaalgegevens. In uw account wordt ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties bewaard. ProSteel bewaart de gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Als u 5 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account.

 

9. Cookies

ProSteel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
ProSteel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat ProSteel op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

10. Wilt u weten welke gegevens ProSteel van u verwerkt, wilt u de gegevens inzien of wilt u dat ProSteel deze verwijdert?

Indien u een relatie met ProSteel heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ProSteel verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u mij schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u mij schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over de producten en diensten door dit te melden via contactformulier dan wel per e-mail.
Om misbruik te voorkomen vraagt ik u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

 

11. Heeft u een klacht of een opmerking?

Het kan zijn dat U, ondanks de zorgvuldige aanpak van ProSteel, een opmerking of klacht hebt over de wijze waarop ProSteel uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan contact opnemen met ProSteel.
De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Sylwester Nawara,vennot van vennootschap onder firma ProSteel.
ProSteel is gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70807949. U kunt uw klacht altijd bij ProSteel indienen per mail info@pro-steel.nl of per brief aan:
ProSteel, Waldorpstraat 379,2521 CJ ‘s-Gravenhage onder vermelding van ‘privacy’.
Indien wij onderling niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

12. Wijzigingen

De privacyverklaring is aangepast op 1 juli 2020 en kan te alle tijden worden gewijzigd door ProSteel. Deze wijzigingen worden tijdig bekendgemaakt via de website.